Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon La Jolie, hierna te noemen: “de salon”, en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen salon
De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
Een afspraak die via de website, social media, telefonisch, per email of in de beautysalon gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, of niet komt opdagen, mag de salon de behandeling annuleren en 100% van de behandeling berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

Behandelingen
De overeenkomst voor een behandeling kan telefonisch, via de website, social media, email of mondeling tot stand komen. Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. Cliënt dient de salon vóór de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. De salon kan bij twijfel hierover cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen.De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
De ogen, wenkbrauwen en nagels dienen schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
Cliënt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
Als de cliënt zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

Betaling
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website of in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan uitsluitend via bankoverschrijving (direct in de salon) of contant.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade aan het oog of oog oppervlak.
Client is voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gebracht van een eventuele oogontsteking of irritatie die zelden kan optreden vanwege bepaalde bestandsdelen die in de producten voorkomen. Client ontvangt geen geld retour. Indien de client een behandeling wilt doorzetten is dit op eigen risico. De aansprakelijkheid van de salon, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Garantie
De salon geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de nagels, wimpers en/of wenkbrauwen heeft laten onderhouden door iemand die niet werkzaam is bij de salon.
– De cliënt de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
– De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels, wimpers en wenkbrauwen.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, wimpers en/of wenkbrauwen, zoals meegekregen op papier niet heeft opgevolgd.
– De salon geeft onder geen beding geld retour.
– De client zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt jonger dan 16 jaar is. 

Leeftijd:
De minimale leeftijd die de salon hanteert voor de behandelingen is 16 jaar. Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar mag de behandeling alleen uitgevoerd worden onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Beschadiging & diefstal
De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. Kinderen onder de 8 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de beautysalon toegelaten.

Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de salon. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de salon.